Työuupumuksen ehkäiseminen resilienssin avulla

Lue lisää siitä miksi työuupumus vaatii työnantajien ja työntekijöiden huomiota ja miksi resilienssi on yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

Icon_Stress

Mitä työntekijöiden työuupumus on?

Työntekijöiden työuupumus tarkoittaa henkistä, emotionaalista ja mahdollisesti jopa fyysistä väsymystä, joka johtuu liiallisesta työstressistä ja joka johtaa työntekijöiden suoriutumisen ja sitoutuneisuuden heikkenemiseen. Vakavimmissa tapauksissa työntekijä ei kykene suoriutumaan työstään ja hänen työuupumuksensa vaatii pitkiä sairaslomia.

TM_Icon_Resilience_2C_RGB

Mitä työntekijöiden resilienssi on?

Resilienssi tarkoittaa yksilön kykyä mukautua myönteisesti paineeseen, vastoinkäymisiin, haasteisiin ja muutoksiin niin, että saavutetaan huipputuloksia. Resilienssin avulla työntekijät voivat kohdata työuupumukseen johtavat haasteet päättäväisesti sen sijaan, että he murtuisivat stressin alla.

background-why Gray gradient background

Miksi työuupumus on pahentunut?

Vuonna 2021 44% työntekijöistä kertoi, että heillä oli enemmän työuupumusta kuin edellisenä vuonna, ja ongelma on pahentunut edelleen. Kahden viime vuoden aikana moni työntekijä on kohdannut uudenlaisia haasteita ja muutoksia, jotka ovat saattaneet lisätä työuupumusta. Näitä stressitekijöitä ovat muun muassa seuraavat:

ETÄTYÖ
TEKNOLOGIA
TYÖMÄÄRÄ
Close
Icon showing a person working on a laptop

ETÄTYÖ

Pandemia pakotti monet työntekijät muuttamaan työtapojaan ja -ympäristöjään. Tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan, ja kehittyneissä maissa etätyön arvioidaan olevan jatkossa 4–5 kertaa yleisempää kuin ennen pandemiaa.

Close
Icon of a hand holding a box with a gear in it

TEKNOLOGIA

Teknologian käyttö työympäristöissä on lisääntynyt huimasti niin toimistoilla kuin niiden ulkopuolella. Etätyöntekijät kertovat töistä irrottautumisen suurimmaksi haasteekseen.

Close
Clipboard with a checked off list

TYÖMÄÄRÄ

Irtisanoutumisten aalto on jättänyt useita työntekijöitä työskentelemään osastoilla, joilla on liian vähän henkilökuntaa, minkä seurauksena yli puolet työntekijöistä joutuu hoitamaan suurempaa työmäärää ja enemmän vastuualueita työtoverien puuttuessa.

Man in a buttoned shirt Gray gradient background

Miten työntekijöiden resilienssiä voidaan kehittää?

Resilienssi on taito, jota työntekijät voivat kehittää, erityisesti työnantajiensa avulla. Yritysten pitäisi pyrkiä tarjoamaan työntekijöilleen, johtotasosta alkaen, sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla he kykenevät selviämään työstressistä ja kohtaamaan haasteet päättäväisesti. Resilienssin kehittämisessä on kolme merkittävää vaihetta:

TIETOISUUS
ITSETUNTEMUS
TOIMINTA
Close
Icon of a brain

TIETOISUUS

Työntekijöiden täytyy ymmärtää, mitä resilienssi on ja miten se voi auttaa heitä välttämään työuupumusta tai selviämään siitä.

Close
Icon of binoculars

ITSETUNTEMUS

Työntekijät tarvitsevat tietoa omasta resilienssistään, kuten vahvuuksistaan ja heikkouksistaan.

Close
Icon of a rocketship

TOIMINTA

Tietoisuuden ja itsetuntemuksen tulee johtaa toimintaan. Työnantajien avulla työntekijät voivat kehittää omaa resilienssiään hyödyntämällä seuraavaa kahdeksaa strategiaa.

Woman wearing a buttoned shirt and a suit jacket Gray gradient background

Mitkä strategiat tukevat työntekijöiden resilienssiä?

Työntekijät voivat lisätä resilienssiään kehittämällä seuraavia taitoja ja asenteita:

ITSELUOTTAMUS
OPTIMISMI
MERKITYKSELLINEN SUUNTA
MUKAUTUVUUS
NEROKKUUS
HAASTESUUNTAUTUNEISUUS
TUNNESÄÄTELY
TUEN HAKEMINEN
Close
Icon of a hand holding three people

ITSELUOTTAMUS

Työntekijöiden tulee voida luottaa omaan kykyynsä vastata kohtaamiinsa ongelmiin ja esteisiin eikä kokea itseään olosuhteiden uhriksi.

Close
Icon of a hand giving a thumbs up

OPTIMISMI

Optimistinen asenne auttaa työntekijöitä pysymään positiivisena ja ajattelemaan, että vastoinkäymiset ovat tilapäisiä ja että hankalat olosuhteet muuttuvat paremmiksi.

Close
Icon of two arrows crossing

MERKITYKSELLINEN SUUNTA

Työntekijöillä tulee olla selkeät tavoitteet, jotka he sitoutuvat saavuttamaan ja jotka antavat heille tervettä tarkoituksenmukaisuutta ja näkökulmaa.

Close
Icon of four arrows pointing to the corners of a box

MUKAUTUVUUS

Muuttuvat olosuhteet vaativat käyttäytymisen ja lähestymistavan muuttamista. Työntekijöiden tulee pysyä joustavina muutoksissa voidakseen edistää asioita.

Close
Icon of a magnifying glass looking at a document

NEROKKUUS

Ongelmia kohdatessaan työntekijöiden tulisi olla valmiita etsimään ratkaisuja, ja heidän tulisi luottaa omiin kykyihinsä löytää näitä ratkaisuja.

Close
Icon of an arrow showing the way out of a maze

HAASTESUUNTAUTUNEISUUS

Työntekijöiden tulisi keskittyä haasteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin kasvattaa omia kykyjään ja kasvaa sen sijaan, että he suhtautuisivat haasteisiin negatiivisesti.

Close
Icon of a heart

TUNNESÄÄTELY

Työntekijät voivat hallita stressaavia tilanteita paremmin ja välttää työuupumusta, jos he pysyvät rauhallisena ja pitävät tunteensa hallinnassa sen sijaan, että he murtuisivat stressin alla.

Close
Icon of a handshake

TUEN HAKEMINEN

Työntekijöiden ei pitäisi tuntea, että heidän on selviydyttävä yksin, vaan heidän tulisi epäröimättä pyytää tukea muilta, jos he tarvitsevat apua hankalien tilanteiden käsittelyyn.

Miten työnantajat saavat tietoa työntekijöidensä resilienssistä?

Työnantajat voivat luoda tehokkaita toimintamenetelmiä vain, jos he tietävät, mitä resilienssitaidoista tulisi kehittää. Talogyn resilienssikysely on helppokäyttöinen työkalu, joka voi tuoda näitä ongelmia esiin ja jonka avulla voidaan käydä avointa vuoropuhelua resilienssistä työpaikalla.

Miten työnantajat voivat auttaa työntekijöitä kukistamaan työuupumuksen resilienssin avulla?

Työnantajat voivat aktiivisesti auttaa työntekijöitään kehittämään resilienssiä ja kukistamaan työuupumuksen. Hyödyllisiä toimia ovat muun muassa henkilökohtainen valmennus, ryhmätyöpajat ja hyvinvointiohjelmat.

Työnantajat voivat antaa resilienssille enemmän huomiota myös työhaastatteluissa, jotta he saavat tietoa uusien työntekijöiden resilienssistä ja alueista, joilla tukea tarvitaan.

Aloita resilientin henkilöstön rakentaminen resilienssikyselyn avulla
Työntekijöiden resilienssi on olennaisen tärkeää jatkuvasti muuttuvassa työelämässä menestymiseen. Talogyn resilienssikysely on hyödyllinen työkalu, jonka avulla organisaatiot voivat tunnistaa ja korjata puutteita, jotka voivat johtaa työuupumukseen.
Ota yhteyttä kehittääksesi organisaatiosi resilienssiä